Doctor's Search

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA PORTABILITATEA DATELOR

      CERERE  PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA PORTABILITATEA DATELOR

Către,

S.C. MINIMED S.R.L., cu sediul social în Bacău, str. George Bacovia, nr. 58, județ Bacău, tel. 0733 013 659, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, cu nr. J4/476/19.07.2001,  cod fiscal nr. 14054540.     

Subsemnatul/ Subsemnata …………………………………………………………….. (numele şi prenumele)  cu domiciliul/reşedinţa în …..………………..str………………………………………. nr…………. bl……sc……ap… , judeţul……….. telefon………………….(opţional) adresa de e-mail…………………….. , în temeiul art.20 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), vă rog să dispuneţi măsurile pentru transmiterea (portabilitatea) datelor cu caracter personal care mă privesc…………………………………………………………………………………………….., către 

operatorul ……………………………………………….., dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru a primi informațiile solicitate în baza Regulamentului UE 2016/679 cu modificările și completările ulterioare.

Am înțeles și sunt de acord că termenul de răspuns la solicitările care au ca obiect prelucrarea datelor cu caracter personal este de 1(una) lună de la primirea cererii. 

  1. Operatorul are dreptul de a prelungi acest termen cu 2(două) luni atunci când este necesar, ținând-se seama de complexitatea și numărul cererilor, însă cu obligația de a informa persoana vizată asupra acestei întârzieri în termen de 1(una) lună de la primirea cererii, prezentând totodată și motivele întârzierii. În cazul în care operatorul nu ia masuri cu privire la cererea primită atunci are obligația de a informa persoana vizată, în termen de 1(una) lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia acele măsuri și la posibilitatea persoanei vizate de a depune o plângere în fata Autorității de supraveghere sau de a introduce o cale de atac judiciară. În măsura în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului repetitiv, Operatorul își rezervă dreptul: (i) de a percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru implementarea măsurilor solicitate, sau (ii) de a refuza sa dea curs cererii. 
  2. In cazul în care prezentul formular este transmis în numele și pe seama unei alte persoane vizate, solicitantul va atașa la prezenta dovada calității de reprezentant. În caz contrar, având în vedere obligația Operatorului de a asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal, acesta din urma își rezerva dreptul fie de a nu da curs cererii, fie de a solicita dovezi suplimentare cât privește dovada calității de reprezentant. 

Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat:

  1. Prin poștă, la adresa …………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………(gratuit- o data pe an)

  1. prin e-mail, la adresa …………………………………………………………………………….(gratuit- o data pe an)
  2. printr-un serviciu de corespondență cu confirmare de primire, la adresa ……………………………………………………………………….  (se confirma acceptarea costului aferent)

       DATA                                                         SEMNĂTURA

1- se enumeră datele cu caracter personal vizate

2- se precizează numele operatorului