Doctor's Search

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ȘTERGERE A DATELOR (DREPTUL DE A FI UITAT)

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ȘTERGERE A DATELOR 

(DREPTUL DE A FI UITAT)

Către,

S.C. MINIMED S.R.L., cu sediul social în Bacău, str. George Bacovia, nr. 58, județ Bacău, tel. 0733 013 659, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, cu nr. J4/476/19.07.2001,  cod fiscal nr. 14054540.     

      Subsemnatul/a (numele și prenumele) ………………………………………………………….. cu domiciliul/reședința în……………………………. str. …………………………. nr. ….. bl. ….. sc. …. ap. ….., județul/ sectorul………………….. CNP………………………………., telefon(opțional)…………………………, adresa de e-mail (opţional).……………………………, în calitate de persoană vizată în temeiul art. 17 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), vă rog să dispuneți măsurile legale pentru ștergerea datelor cu caracter personal care mă privesc, cererea fiind întemeiată pentru următoarele motive legitime, după cum urmează:

  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 
  • persoana vizata își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru desfășurarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal; 
  • persoana vizată se opune prelucrării, din motive legate de situația sa particulară și nu există alte motive legitime pentru desfășurarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal; 
  • Altele (se vor completa detalii ) …………………………………………………………………………………………     Față de cele de mai sus, vă rog să dispuneți măsurile legale pentru respectarea dreptului la ștergere a datelor mele prevăzut în baza Regulamentului UE 2016/679 cu modificările și completările ulterioare.

Am înțeles și sunt de acord că termenul de răspuns la solicitările care au ca obiect prelucrarea datelor cu caracter personal este de 1(una) lună de la primirea cererii. 

  1. Operatorul are dreptul de a prelungi acest termen cu 2(două) luni atunci când este necesar, ținând-se seama de complexitatea și numărul cererilor, însă cu obligația de a informa persoana vizată asupra acestei întârzieri în termen de 1(una) lună de la primirea cererii, prezentând totodată și motivele întârzierii. În cazul în care operatorul nu ia masuri cu privire la cererea primită atunci are obligația de a informa persoana vizată, în termen de 1(una) lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia acele măsuri și la posibilitatea persoanei vizate de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere sau de a introduce o cale de atac judiciară. În măsura în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului repetitiv, Operatorul își rezervă dreptul: (i) de a percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru implementarea măsurilor solicitate, sau (ii) de a refuza sa dea curs cererii. 
  2. In cazul în care prezentul formular este transmis în numele și pe seama unei alte persoane vizate, solicitantul va atașa la prezenta, dovada calității de reprezentant. În caz contrar, având în vedere obligația Operatorului de a asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal, acesta din urmă își rezervă dreptul, fie de a nu da curs cererii, fie de a solicita dovezi suplimentare cât privește dovada calității de reprezentant. 

Solicit ca răspunsul de confirmare a ștergerii să îmi fie comunicat:

  1. Prin poștă, la adresa …………………………………………………………………………….. (gratuit- o dată pe an)
  2. prin e-mail, la adresa ……………………………………………………………………….. (gratuit- o dată pe an)

      DATA                                                                           SEMNĂTURĂ

1.- se enumeră datele cu caracter personal vizate

2- se enumeră motivele întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară