Doctor's Search

Informare privind politica de prelucrare datelor cu caracter personal prin mijloace video

INFORMARE
PRIVIND POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE VIDEO
1. Scopul prelucrării prin mijloace video
S.C. MINIMED S.R.L., cu sediul social în Bacău, str. George Bacovia, nr. 58, județ Bacău, tel. 0733 013 659, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, cu nr. J4/476/19.07.2001, cod fiscal nr. 14054540, prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în organizație, al asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediile firmei.
S.C. MINIMED S.R.L., utilizează subsistemul de supraveghere video pentru asigurarea siguranței și securității organizației. Acest subsistem vine în completarea subsistemelor de detecție și alarmare la tentativa de efracție, de control acces, de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, formând astfel un sistem integrat de securitate fizică. Astfel subsistemele de televiziune în circuit închis, asigură elementul de monitorizare în timp real și posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum și înregistrarea, afișarea și transmisia video către diverse persoane desemnate ca utilizatori ai subsistemului de supraveghere.
Politica privind supravegherea prin mijloace video, descrie măsurile luate de organizație pentru a proteja datele cu caracter personal, viața privată și drepturile fundamentale și legitime ale persoanelor filmate de camerele de supraveghere.
2. Condiții de legitimitate
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniu:
– Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD);
– Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
– Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare la nivel național a Regulamentului nr. 619/2016.
Conform dispozițiilor RGPD privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video se face numai de către persoanele autorizate de către operator.
3. Zonele monitorizate
Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare și în baza proiectelor tehnice elaborate de societăți specializate.
Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri în care publicul nu are acces, toalete și alte locații similare). În mod excepțional, în cazul unor necesități în materie de securitate justificate în mod corespunzător, se pot instala camere în birourile în care angajații își desfășoară activitatea, însă numai după efectuarea unei evaluări de impact și după informarea Responsabilului cu protecția datelor.

Se supraveghează prin mijloace video:
– zonele de acces și spațiile destinate publicului; – zonele cu acces restricționat;
– zonele de acces în incinta sediilor societății.
4. Transparență și informare
S.C. MINIMED S.R.L., furnizează persoanelor care intră în zona supravegheată video, informațiile prevăzute de art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor.
În acest sens, informaţiile prevăzute la art. 13 din RGPD, având alăturată pictograma aferentă, sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în mod clar şi permanent, prin intermediul unui afiș plasat în locurile monitorizate, poziţionat la o distanţă rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzut de orice persoană.
5. Protejarea vieții private și securitatea informațiilor
Pentru a proteja securitatea sistemului video și pentru a spori gradul de protecție al vieții, au fost introduse următoarele măsuri tehnice și organizatorice:
– limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerințele de securitate;
– mediile de stocare (înregistratoare video digitale) se află în spații securizate, protejate de măsuri de securitate fizică;
– toți utilizatorii cu drept de acces au semnat acorduri prin care se obligă să respecte prevederile legale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
– dreptul de acces se acordă utilizatorilor doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
– persoana care are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor, conform procedurii de acces, este administratorul de sistem, desemnat în acest sens de operator;
– responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal va fi consultat înainte de instalarea oricărui nou sistem video.
Totodată, s-a avut în vedere prevenirea unei prelucrări ilegale de date cu caracter personal sau accesul neautorizat la datele respective.
6. Accesul la datele cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video
Accesul la imaginile video înregistrate și transmise în direct este limitat la un număr redus de persoane care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specifice.
Accesul la materialul filmat și/sau la arhitectura tehnică a sistemului video este limitat la un număr redus de persoane care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specifice S.C. MINIMED S.R.L., impune limite în privința persoanelor care au dreptul să copieze, să
descarce, să șteargă sau să modifice orice material filmat.
Toți membrii personalului cu drept de acces la înregistrările video beneficiază de o instruire
inițială în domeniul protecției datelor. Instruirea este oferită fiecărui nou membru al personalului, urmând ca instruirile periodice pe teme privind protecția datelor să fie organizate cel puțin o dată la doi ani pentru toți membrii personalului care au drept de acces la date.
Orice încălcare a securității în ceea ce privește subsistemul de supraveghere video este indicată în Registrul de incidente de securitate, iar Responsabilul cu protecția datelor este informat în legătură cu acest lucru, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 12 ore.
Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenței la program sau evaluarea performanței la locul de muncă.
În cazuri excepționale, dar cu respectarea garanțiilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei de cercetare disciplinară desemnată de conducerea societații, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiția ca informațiile să ajute la investigarea unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile și libertățile unei persoane.

7. Dezvăluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video
Informațiile înregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizării de către S.C. MINIMED S.R.L. în scopul monitorizării accesului persoanelor în organizație, al asigurării securității spațiilor și bunurilor organizației, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediile firmei și sunt puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora.
Orice activitate de transfer și dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă unei evaluări riguroase privind necesitatea comunicării și compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate și control acces). În aceste cazuri va fi consultat și Responsabilul cu protecția datelor desemnat.
Orice situație de dezvăluire va fi consemnată de administratorul sistemului în Registrul de incidente de securitate.
Imaginile înregistrate prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat în incinta sediilor S.C. MINIMED S.R.L. pot fi puse la dispoziția organelor judiciare, la cererea expresă a acestora.
Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video NU vor fi transferate în străinătate.
8. Durata de stocare
Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.
La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.
În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.
Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic (la un interval de două luni).
În cazul în care durata de stocare depășește termenul prevăzut de 30 de zile, aceasta se va consemna în Registrul de incidente de securitate.
9. Drepturile persoanei vizate
S.C. MINIMED S.R.L. garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele responsabile de administrarea imaginilor filmate vor respecta procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal. Informarea persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent prin intermediul unui
semn adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Responsabilul cu protecția datelor va asigura actualizarea informărilor corespunzător realităților existente în cadrul activităților desfășurate de S.C. MINIMED S.R.L.
În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi:
– dreptul de acces,
– dreptul la rectificare,

– dreptul la ștergerea datelor (′′dreptul de a fi uitat′′), – dreptul la restricționarea prelucrării,
– dreptul la portabilitatea datelor,
– dreptul la opoziție,
– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoana vizată trebuie să transmită o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată (conform modelului prezentat la secțiunea Modele cereri pentru exercitare drepturi) sau poate depune cererea personal, la sediul S.C. MINIMED S.R.L..
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0733 013 659 sau la adresa de e-mail: dpo@clinica-minimed.ro
Precizăm faptul că exercitarea drepturilor este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.
De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau de a se adresa justiției (art. 79).